Works

Sort by:
all
  1. Architecture
  2. Furniture
  3. Product
  4. Jewellery
  5. Fashion & Accessories
  6. Art & Craft
  7. Communication

shiershiman: the heart of Chinses knight-errant

Xinting Zhang: Clothing Clay

Zi Li: ‘Emoticon’ explores visual language in jewellery

M&O 2018 | Zhiwei Xu: celadon grid

M&O 2018 | Fei Wu: Refluence

M&O 2018 | Yuhua Li: 'Gu' Little World

M&O 2018 | Ziang Zhu: Cells

M&O 2018 | Xiaodong Bian: Cocoon

M&O 2018 | Shen Yan: hand-embroidery leather bag

M&O 2018 | Liya Wan: thousands of kilometres landscape in ceramics

Zeemou Zeng: Bright Young Gem

M&O 2018 | Yaoyao Xin: Geometric porcelain

More